Open Call for Clinical Supervision

In the frame of the project “Improving services for LGBTI+ youth in Albania during COVID-19.” funded by ‘’IRIS NETWORK’’, and implemented by ‘’Streha’’with the aim of ensuring that beneficiaries are receiving the highest quality services possible during the pandemic situation, ‘‘Streha’’, is seeking for a supervisor to provide clinical supervision to the staff members working directly with the beneficiaries of the service.

Deadline: 17th of March 2021.

Karnavalet në Strehë

Në prag Karnavalesh. Kur shoqëria vendos maska dhe feston, disa prej nesh detyrohen të vijojnë të mbajnë maskën për hir të shoqërisë. Mbajnë këtë maskë për të mbrojtur jetën e tyre. Po të flas për këtë grup njerëzish që shoqëria i poshtëron në fytyrë dhe mendon që nuk janë të denjë te jenë pjesë e shoqërisë së tyre.

Këta nuk janë të denjë vetëm sepse kan një orientim ndryshe. Duke marrë shkas nga kjo, disa prej nesh larguam për disa çaste maskën që shoqëria u vendos dhe festuam një herë me veten tonë të vërtetë.

Simbolikisht vendosëm maska dhe ne, ku në këto maska ishin shkruar epitetet të cilat shoqëria na kishte vendosur. U përballem me to dhe nga ky process nxorëm më të mirën nga vetja, për të treguar të kundërtën e asaj që shoqëria kishte projektuar te ne.

Festa e Karnavaleve ishte aktiviteti që u realizua fundjavën e kaluar, përgatitem maska dhe mbi to vendosem epitete ose “nofka” që shoqëria na ka vendosur. Mbajtëm këto maska për pak kohë dhe po shikonim reagimin e njëri-tjetrit dhe më pas simbolikisht njëjtë si në çdo Karnavale, i dogjëm këto maska bashkë me epitetet që mbanin sipër.

Pas kësaj patëm një moment reflektimi dhe bisede sesi mund të kontribuojmë ne për të përmirësuar shoqërinë dhe ndryshimin e këtij mentaliteti që na ka vendosur epitete të tilla.

Më pas festuam dhe ne si të gjithë me fytyrat tona  ashtu siç ishim dhe ndjeheshim, të lirë.

Thirrje për punonjës/e rastesh pranë Streha

Pozicioni: Punonjës/e Rastesh me kohë të plotë

Aplikimet pranohen deri në përzgjedhjen e kandidatit/es nga ana jonë. Aplikimet tuaja mund t’i dërgoni në adresën:  info@strehacenter.org.

Qendra ‘’Streha’’ kërkon të punësojë një Punonjës/e Rastesh me kohë të plotë për shërbimin rezidencial që  është i hapur 24 orë në mbështetje të komunitetit LGBTI+ në Shqipëri.

Detyrat e Punonjës/e Rastesh

 • Monitorimin e aktiviteteve lidhur me aftësimin për jetën të përfituesve.
 • Menaxhimin e rastit sipas planit të miratuar nga ekipi multi-disiplinar.
 • Mbajtja dhe plotësimi i protokollit gjatë orarit përkatës të punës, duke pasqyruar aktivitetet.
 • Pjesëmarrja gjatë realizimit të aktiviteteve social-kulturore së bashku me përfituesit.
 • Raportimi/referimi i realizimit të aktiviteteve të planit të ndihmës së përkujdesit ndaj përfituesit.
 • Pjesëmarrje në ekipin multidisiplinar në varësi të rastit.

Kushte për të interesuarit

 • Të ketë mbaruar studimet e arsimit të lartë (Evidencë të paktën e diplomës Bachelor, preferohen personat që kanë studiuar në Fakultetet e Shkencave Sociale, në degët Punë Sociale ose Psikologji).
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze si dhe njohuri kompjuterike.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të tregojë vullnet për të punuar në grup.
 • Të ketë njohuri rreth vështirësive me të cilat përballet komuniteti LGBTI+.
 • Preferohet të ketë eksperiencë të mëparshme pune me komunitetin LGBTI+.
 • Të jetë i/e gatshëm të punojë edhe në turne dhe me orar fleksibël gjatë fundjavave.
 • Të mos jetë në të kaluarën i/e dënuar me vendim të formës së prerë. 

Mënyra e aplikimit:

Të interesuarit të dërgojnë:

– CV

– Letër Motivimi 

– Një Letër Referimi nga punëdhënës të mëparshëm

Aplikimet duhet të dërgohen brenda datës në adresën info@strehacenter.org.

Vetëm të interesuarit që do të përzgjidhen në një listë të shkurtër do të njoftohen për një intervistë me punëdhënësit.

Thirrje e hapur: Punonjës/e rastesh me kohë të pjesshme

Aplikimet pranohen deri më: 10.11.2020 në adresën:  info@strehacenter.org

Qendra ‘’Streha’’ kërkon të punësojë një Punonjës/e Rastesh me kohë të pjesshme për shërbimin rezidencial që është i hapur 24 orë në mbështetje të komunitetit LGBT në Shqipëri.

Detyrat e Punonjësit/es së Rasteve

 • Monitorimin e aktiviteteve lidhur me aftësimin për jetën të përfituesve.
 • Menaxhimin e rastit sipas planit të miratuar nga ekipi multi-disiplinar.
 • Mbajtja dhe plotësimi i protokollit gjatë orarit përkatës të punës, duke pasqyruar aktivitetet.
 • Pjesëmarrja gjatë realizimit të aktiviteteve social-kulturore së bashku me përfituesit.
 • Raportimi/referimi i realizimit të aktiviteteve të planit të ndihmës së përkujdesit ndaj përfituesit.
 • Pjesëmarrje në ekipin multidisiplinar në varësi të rastit.

Kushte për të interesuarit

 • Të ketë mbaruar studimet e arsimit të lartë (Evidencë të paktën e diplomës Bachelor, preferohen personat që kanë studiuar në Fakultetet e Shkencave Sociale, në degët Punë Sociale ose Psikologji).
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze si dhe njohuri kompjuterike.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të tregojë vullnet për të punuar në grup.
 • Të ketë njohuri rreth vështirësive me të cilat përballet komuniteti LGBT.
 • Preferohet të ketë eksperiencë të mëparshme pune me komunitetin LGBT.
 • Të jetë i/e gatshëm të punojë edhe në turne dhe me orar fleksibël gjatë fundjavave.
 • Të mos jetë në të kaluarën i/e dënuar me vendim të formës së prerë. 

Mënyra e aplikimit:

Të interesuarit të dërgojnë:

 1. CV
 2. Letër Motivimi 
 3. Kontakte të punëdhenësve të mëparshëm ose aktual nëse ka.

Aplikimet duhet të dërgohen brenda dates:

10 Nëntor 2020 në adresën info@strehacenter.org

Vetëm të interesuarit që do të përzgjidhen në një listë të shkurtër do të njoftohen për një intervistë me punëdhënësit.

Për më shumë informacion:

Thirrje për jurist/e

Thirrje për jurist/e

Terma Reference

Qendra Streha kërkon një jurist/e i cili do ndihmojë në rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit LGBTI+ për të drejtat e tyre si dhe do të asistojë nevojat e tyre ligjore.

Hyrje

Qendra Streha në kuadër të projektit  “Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat dhe përmirësimi i situatës ligjore dhe psiko – sociale të personave LGBTI + që jetojnë në zona të thella dhe rurale të Shqipërisë.”, pjesë e skemës së granteve të projektit “Fuqizimi i individëve dhe komuniteteve të margjinalizuara mbi të drejtat e njeriut dhe qasjen në drejtësi”, i financuar nga Agjensia Austriake e Zhvillimit dhe i zbatuar nga UNDP në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, kërkon të punësojë një jurist/e i cili nëpërmjet ekspertizës së vet do ndihmojë në realizimin e sesioneve informuese mbi të drejtat e grupeve të margjinalizuara me në fokus komunitetin LGBTI si dhe do të asistojë nevojat e tyre ligjore përgjatë periudhës së zbatimit të projektit.  

Informacion për Qendrën Streha

“Streha” është qendra e parë rezidenciale në Shqipëri që i vjen në ndihmë komunitetit LGBTI+  përmes shërbimit konkret tranzitor për të gjithë të rinjtë LGBTI+, 18-29 vjeç, që hasin dhunë, diskriminim dhe nevojë për strehim për shkak të orientimit të tyre seksual apo identitetit gjinor. “Streha” ofron edhe shërbime  për fuqizimin dhe integrimin e individëve LGBTI+.

Informacion për projektin

Projekti “Rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat dhe përmirësimi i situatës ligjore dhe psiko – sociale të personave LGBTI + që jetojnë në zona të thella dhe rurale të Shqipërisë” synon përmirësimin e aksesit në drejtësi të të rinjve të grupeve të margjinalizuara me një fokus të vecantë tek komuniteti LGBTI. Objektivi i përgjithshëm i projektit është “Fuqizimi dhe përmirësimi i aksesit në drejtësi për të rinjtë e komunitetit LGBTI+, duke identifikuar dhe eliminuar pengesat që lidhen me këtë process.”

Rezultatet e pritshme të këtij projekti janë:

 1. 30 të rinjë të komunitetit LGBTI+ dhe grupeve të tjera të margjinalizuara, do të informohen mbi legjislacionin që i mbron nga dhuna dhe diskriminimi dhe do të njihen me shërbimet për ta.
 2. 30 të rinjë të komunitetit LGBTI+ do të ndihmohen me ofrimin e shërbimeve ligjore.

Në kuadër të këtij projekti, juristi/ja do të asistojë në kryerjen e sesioneve informuese  mbi të drejtat  dhe situatën e aksesit në drejtësi të të rinjve që janë pjesë e grupeve të margjinalizuara me fokus të vecantë tek komuniteti LGBTI+, dhe do të ndjeki nevojat ligjore të të rinjve LGBTI+.

Përgjegjësitë e juristit/es

Në kuadër të këtij projekti, juristi/ja do jetë përgjegjës për realizimin e detyrave të mëposhtme:

 • Së bashku me koordinatorin e projektit do të përgatisi sesionet për rritjen e ndërgjegjësimit për të drejtat.
 • Do marrë pjesë në sesionet informuese që do të zhvillohen në qytetin e Shkodrës, Durrësit dhe Vlorës.
 • Do realizojë vlerësimin e nevojave ligjore të të rinjve dhe së bashku me menaxherin e rastit do plotësojë nevojat ligjore të personave LGBTI+.

Përgjegjësitë e Qendrës Streha

 • Të identifikojë të rinjtë pjesëmarrës në sesionet informuese.
 • Të lehtësojë mbarëvajtjen e punës së ekspertit ligjorë dhe të ndërmjetësojë kontaktin e parë me përfituesit e mundshëm të projektit.
 •  

Kualifikimet

 • Studime pasuniversitare në Juridik.
 • Të paktën 3 vjet përvojë pune relevante.
 • Njohje shumë të mirë të Ligjit 10 221 “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, Ligjit 9669 “Për Masa ndaj Dhunës në Marrëdhëniet Familjare” dhe çështje të tjera ligjore relevante për vlerësimin e situatës.
 • Të ketë eksperiencë në ofrimin e shërbimit ligjorë grupeve të ndryshme të marxhinalizuara.
 • Të jetë i/e aftë të respektojë afatet kohore dhe t’iu qëndrojë korrekt atyre.
 • Të jetë fleksibel dhe tu përgjigjet nevojave të organizatës kontraktuese.
 • Të njohë mirë gjuhët Shqip dhe Anglisht.

Koha e zhvillimit të projektit: 12 Muaj

Dorëzimi i aplikimeve

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë me e-mail dokumentet e mëposhtme: a) letër interesi në Anglisht, b) cv në Anglisht

Dorëzimi i aplikimeve duhet të bëhet ne adresën strehalgbt@gmail.com, brenda datës 12.11.2020.

Takim me specialistë të shërbimit social në Krujë

Në datën 14 tetor 2021 stafi i qendrës Streha mbajti një takim në Bashkinë e Krujës.

Në takim ishin të pranishëm 6 psikologë dhe 3 anëtarë të stafit të shërbimeve sociale të Bashkisë Krujë. Në fokus të këtij takimi ishin sfidat që hasin të rinjtë dhe adoleshentët LGBTI+ në ambjentet e shkollës si për shembull bullizmi, izolimi emocional dhe stresi psikologjik dhe si psikologët mund të ndërhyjnë për të lehtësuar këto vështirësi të personave LGBTI+.

Në takim u diskutua gjithashtu për rolin e psikologëve dhe të punonjësve social në përmirësimin e klimës në shkollë dhe në promovimin e të drejtave të personave LGBTI+

Ky takim u zhvillua në kuadër të zbatimit nga Qendra Streha, të projektit “’Fuqizimi i kapaciteteve të profesionistëve në mbrojtjen e personave LGBTI+ nga dhuna dhe diskriminimi’’, me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. 

Mbështetja e Strehës dhe frymëzimi për të ndihmuar të tjerët në të ardhmen

Pikërisht në momentin që mendoja se isha në fundin e gjithçkaje, u vura në kontakt me qendrën STREHA. Në fillim u stepa, pasi nuk mendoja se do kishte një strehë për mua, apo për të gjithë ne “të përzënët nga parajsa”.

U ambjentova shpejt me menyrën se si funksiononte gjithçka dhe kjo mënyre më bëri të jem akoma dhe më mirë me veten dhe me të tjerët. Të gjithë janë tepër mbështetës për menyrën se si une dua të njoh veten, duke mos lënë pa përmendur këtu ndihmën e psikologes, që është aty për mua kurdo që unë kam nevojë.

Përpos ndihmës që marr në aspektet psikosociale, jam i ndihmuar edhe në nevojat e tjera, që në pamje të parë mund të duken jo-bazike, por janë tejet të rendësishme, aq më tepër për mua që tashmë po përpiqem të “shëroj” veten prej gjithë atyre traumave dhe situatave që më kanë shoqëruar që nga fëmijëria.

Këtu i gjithë stafi është i aftë dhe tepër përkrahës e ndihmues.

Tashmë kam plane për të ardhmen që të rifiloj një universitet nga e para, aty ku unë mund të bëj më të mirën time, me qëllim që më pas të mund të ndihmoj dhe unë komunitetin tim, që të mos kalojnë ato çfarë kalova unë.

Tashmë po mësoj dhe një gjuhë të tretë të huaj, e cila për mua më parë do kishte qenë e pa mundur, dhe kjo më jep edhe më shumë mundësi për të ardhmen.

Këtu ndihem tepër mirë dhe vërtetoj se atë lëmshin që kisha me jetën time çdo ditë nga pak, po e zgjidh duke pasur njerëz mbështetës afër meje janë pikërisht këta njerëz që bëjnë më të mirën e mundshme për të më suportuar, përkrahur dhe ndihmuar konkretisht në çdo aspekt të jetës time.

Ndërkohë që më parë mendoja se unë dhe pesimizmi e dëshpërimi kishim lindur për njëri-tjetrin, tani shoh se gjithçka ka ndryshuar për mirë dhe e kam më të lehtë për të parë jetën me optimizëm.

E gjitha kjo më jep fuqinë të pranoj veten për këtë që jam, ndryshe nga më parë që mendoja vetëm për identitetin tim të  gabuar, i fryrë nga perceptimet e shoqërisë dhe ato çfarë më kishin mësuar.

Tashmë u them dhe miqve të rinj që njoh, se nëse kërkojnë ndihmë, do kenë se si të ndihmohen, ashtu siç mua po më ndihmon STREHA.

Tashmë kam ëndrra për të ndihmuar komuntetin tim.

Foto: Historia Ime

Manual për profesionistët në terren për ofrimin e shërbimeve afirmuese për personat LGBTI+

Ky manual është përgatitur në kuadër të zbatimit nga Qendra Streha, të projektit «Fuqizimi i kapaciteteve të profesionistëve në mbrojtjen e personave LGBTI+ nga dhuna dhe diskriminimi», me mbështetjen financiare të Programit të Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë.

Pikëpamjet e shprehura në këtë dokument reflektojnë qëndrimet e Qendres Streha dhe të ekspertëve të cilët kanë kontribuar dhe nuk pasqyrojnë domosdoshërsisht pozicionin e Ambasadës Amerikane në Tiranë.

Streha shpreson që manuali të jetë lehtësisht i integrueshëm në punën e profesionistëve dhe është e gatshme t’ju asistojë në lidhje me pyetje që mund të keni mbi shërbimet pranuese.