Thirrje për punonjës/e rastesh me kohë të plotë

Pozicioni: Punonjës/e Rastesh

Aplikimet pranohen deri më: 31.08.2021 në adresën:  info@strehacenter.org.


Qendra ‘’Streha’’ kërkon të punësojë një Punonjës/e Rastesh me kohë të plotë për shërbimin rezidencial që është i hapur 24 orë në mbështetje të komunitetit LGBT në Shqipëri.

Detyrat e Punonjësit/es së Rasteve

 • Monitorimin e aktiviteteve lidhur me aftësimin për jetën të përfituesve.
 • Menaxhimin e rastit sipas planit të miratuar nga ekipi multi-disiplinar.
 • Mbajtja dhe plotësimi i protokollit gjatë orarit përkatës të punës, duke pasqyruar aktivitetet.
 • Pjesëmarrja gjatë realizimit të aktiviteteve social-kulturore së bashku me përfituesit.
 • Raportimi/referimi i realizimit të aktiviteteve të planit të ndihmës së përkujdesit ndaj përfituesit.
 • Pjesëmarrje në ekipin multidisiplinar në varësi të rastit.

Kushte për të interesuarit

 • Të ketë mbaruar studimet e arsimit të lartë (Evidencë të paktën e diplomës Bachelor, preferohen personat që kanë studiuar në Fakultetet e Shkencave Sociale, në degët Punë Sociale ose Psikologji).
 • Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze si dhe njohuri kompjuterike.
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe të tregojë vullnet për të punuar në grup.
 • Të ketë njohuri rreth vështirësive me të cilat përballet komuniteti LGBT.
 • Preferohet të ketë eksperiencë të mëparshme pune me komunitetin LGBT.
 • Të jetë i/e gatshëm të punojë edhe në turne dhe me orar fleksibël edhe gjatë fundjavave.
 • Të mos jetë në të kaluarën i/e dënuar me vendim të formës së prerë. 

Mënyra e aplikimit:

Të interesuarit duhet të dërgojnë:

 1. CV
 2. Letër Motivimi 
 3. Kontakte të punëdhenësve të mëparshëm ose aktual nëse ka.

Aplikimet duhet të dërgohen brenda dates: 31 Gusht 2021 në adresën info@strehacenter.org

Vetëm të interesuarit që do të përzgjidhen në një listë të shkurtër do të njoftohen për një intervistë me punëdhënësit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s